Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Odber noviniek

Reklamačný poriadok HOLZKOV s.r.o. , Gemerská 556, Brzotín – Bak, 048 01 Rožňava

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti HOLZKOV s.r.o. , Gemerská 556, Brzotín – Bak, 048 01 Rožňava

IČO:46 826 050, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach,

vo vložke: 30683/V

1. Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru z dôvodu kvality, druhu alebo počtu dodaného tovaru a podmienky za akých je možné vrátenie tovaru, ktorý nemá chyby.

2. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou HOLZKOV s.r.o. ako predávajúcim, pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.

II.

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a akosti, aké určuje zmluva.

2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú ma tovar v okamihu, keď nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, avšak len v prípade, ak bola spôsobená porušením jeho povinností.

III.

1. Pri prevzatí tovaru je nutné zásielku riadne skontrolovať, najmä ak sa jedná o krehký tovar, predovšetkým o hliníkové rámčeky, drezy, dvierka, svetelné police a pod. Ďalej je nutné skontrolovať počet nákladových kusov zásielky. Pri tovare zasielaného cez zásielkový obchod, je nutné v prípade neodpovedajúceho počtu nákladových kusov zásielky uviesť výhradu do doručovacieho listu. Pri tovare zavážaného z pobočky je v takomto prípade nutné spísať reklamačný protokol. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, potvrdzuje svojím podpisom prevzatie zásielky bez výhrad. V prípade akéhokoľvek poškodenia prepravného obalu je nutné s prepravcom písomne spísať výhradu k prevzatiu zásielky, následne urobiť kontrolu obsahu tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru spísať s prepravcom reklamačný protokol.

2. Vady zistené neskôr, za ktoré predávajúci zodpovedá, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 3/troch/ pracovných dní odo dňa doručenia tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

3. Reklamáciu dodaného tovaru je možné uplatniť nasledovne:

• písomne na adresu pobočky. Kontakty sú zverejnené na www.holzkov.sk

• mailom na holzkov@holzkov.sk  , prípadne prostredníctvom EOS.

• telefonicky 0944 644 646

 

4. Reklamáciu dodaného tovaru je možné uplatniť aj osobne na pobočke, kde bol tovar zakúpený. Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný protokol.

5. Písomné oznámenie kupujúceho podľa bodu 3 tohto článku a reklamačný protokol podľa bodu 5 tohto článku musí obsahovať: dôvod reklamácie - popis charakteru vady a popis, ako sa vada prejavuje, číslo faktúry (prípadne variabilný symbol), číslo dodacieho listu, kód a názov sortimentu, strana 1 z 3Relamačný poriadok HOLZKOV s.r.o. , Gemerská 556, Brzotín – Bak, 048 01 Rožňava reklamovaný počet a kontaktnú adresu kupujúceho (e-mail, telefónne číslo). O spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci vyrozumený telefonicky alebo písomne.

6. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady musí kupujúci predložiť vadný tovar spolu so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom v jeho originálnom obale v niektorej pobočke spoločnosti HOLZKOV s.r.o., pričom obal nesmie byť žiadnym spôsobom popísaný či iným spôsobom poškodený a všetky písomnosti týkajúce sa tovaru misia byť vložené do obalu. V prípade, že bude s tovarom manipulované s pomocou vysokozdvižného vozíka, musí byť tovar uložený na prekladoch, a to tak, aby nedošlo pri manipulácii k poškodeniu tovaru. V prípade, ak bol tovar dodaný samostatne na palete, kupujúci je povinný tento tovar predložiť na palete, na ktorej bude tovar zabalený vo vhodnom obale a upevnený. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predložiť aj fotodokumentáciu tovaru s obalom a bez obalu.

7. V prípade, ak bol tovar zakúpený prostredníctvom tzv. zásielkového obchodu, prepravu reklamovaného tovaru do pobočky spoločnosti HOLZKOV s.r.o.  sprostredkuje zákaznícke centrum prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru do pobočky spoločnosti HOLZKOV s.r.o. hradí predávajúci.

8. V prípade, ak bol tovar zakúpený na pobočke spoločnosti HOLZKOV s.r.o., prepravu reklamovaného tovaru do pobočky spoločnosti HOLZKOV s.r.o.  zabezpečuje kupujúci.

IV.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pojem „včasného“ odstránenia vady je potrebné vykladať podľa okolností každého prípadu, s prihliadnutím k povahe vadného tovaru a náročnosti odstránenia vady.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

3. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak ide o vadu:

• ktorú nemožno odstrániť (objektívne nie je možné odstrániť prejavy vady tovaru) a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,

• síce odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať (za opätovný výskyt vady po oprave sa považuje výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách; väčším počtom vád sa rozumie súčasný výskyt aspoň troch vád tovaru)

4. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania odovzdaní