Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Odber noviniek

Obchodné podmienky spoločnosti

HOLZKOV s.r.o. so sídlom v Brzotín – Bak, Gemerská 556, 048 01 Rožňava

Obchodné podmienky

IČO: 46 826 050, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach,vo vložke:30683/V

1. Predmet úpravy

1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchody medzi spoločnosťou Holzkov s.r.o. v postavení predávajúceho a právnickými i fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi alebo sa podľa zákona za podnikateľov považujú v postavení kupujúceho, ak spolu nemajú uzavretú samostatnú zmluvu o podmienkach predaja tovaru.

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú najmä spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv, ako aj spôsob plnenia a úhrady kúpnej ceny a postup kupujúceho pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru.

2. Registrácia kupujúceho

2.1. Registrácia kupujúceho v elektronickom objednávkovom systéme (ďalej len EOS) predávajúceho

2.1.1 Kupujúci, ktorý prejaví záujem o nákup tovaru u predávajúceho prostredníctvom EOS predávajúceho, najskôr vyplní registračný formulár v elektronickej podobe, ktorý nájde na internetovej adrese www.holzkov.com

2.1.2 Predávajúci po obdržaní registračného formulára kontaktuje kupujúceho písomne alebo osobne prostredníctvom svojho obchodného zástupcu a takto zaistí, aby bol kupujúci zoznámený s týmito obchodnými podmienkami, čo kupujúci potvrdí svojím podpisom.

2.1.3 Potom, čo kupujúci potvrdí, že bol oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, pridelí mu predávajúci tzv. zákaznícky identifikačný kód a prihlasovacie heslo, pod ktorým sa kupujúci bude prihlasovať do EOS predávajúceho.

2.1.4 Pridelený zákaznícky identifikačný kód a prihlasovacie heslo sa oboma stranami považuje za predmet obchodného tajomstva a obe strany sa zaväzujú s ním narábať tak, aby nedošlo k jeho zneužitiu neoprávnenou osobou, inak zodpovedajú za škody tým druhej strane spôsobené. Presné pravidlá pre narábanie s týmto zákazníckym kódom a prihlasovacím heslom, vrátane uvedenia oprávnených osôb na strane kupujúceho a rovnako aj na strane predávajúceho, dohodnú strany písomne pri pridelení tohto zákazníckeho kódu a prihlasovacieho hesla.

2.1.5 Po odsúhlasení týchto podmienok, pravidiel pre narábanie so zákazníckym kódom a prihlasovacím heslom a po ich prevzatí zákazníkom, zaregistruje predávajúci kupujúceho do svojho EOS a kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty oznámi dátum registrácie, od strana 1 z 5 Obchodné podmienky  HOLZKOV s.r.o. so sídlom v Brzotín – Bak, Gemerská 556, 048 01 Rožňava, ktorého bude kupujúci oprávnený prostredníctvom svojho zákazníckeho kódu objednávať tovar v EOS predávajúceho.

2.2 Registrácia kupujúceho mimo EOS predávajúceho

2.2.1 Kupujúci, ktorý prejaví záujem o nákup tovaru u predávajúceho bez využitia EOS kontaktuje predávajúceho, a to písomne, telefonicky, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne.

2.2.2 Na základe požiadavky kupujúceho, mu predávajúci zašle poštou registračný formulár. Okrem toho sa môže kupujúci zaregistrovať na www.holzkov.com . Následne mu predávajúci pošle poštou alebo elektronickou poštou obchodné podmienky a cenník. Kupujúci odsúhlasí tieto obchodné podmienky a cenník a potvrdí tieto listiny podpisom osoby oprávnenej za kupujúceho konať. Následne kupujúci všetky tieto listiny pošle poštou, alebo osobne predá predávajúcemu, ten ich zaregistruje a písomne alebo telefonicky, oznámi kupujúcemu dátum, od ktorého bol zaregistrovaný a je oprávnený v súlade s týmito obchodnými podmienkami objednávať si u predávajúceho tovar.

3. Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv.

a) Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv s využitím EOS predávajúceho

3.1 Kupujúci sa prostredníctvom svojho zákazníckeho identifikačného kódu a prihlasovacieho hesla prihlási do EOS predávajúceho a vyplní objednávku, ktorú prostredníctvom EOS odošle predávajúcemu. Odoslaním objednávky zároveň kupujúci akceptuje ceny tovaru v objednávke uvedené.

3.2 Predávajúci rovnako prostredníctvom EOS potvrdí prijatie objednávky, pričom týmto potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

b) Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv bez využitia EOS

3.3 Kupujúci písomne, telefonicky, osobne, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty objedná dodanie tovaru u predávajúceho, pričom svojou objednávkou zároveň akceptuje ceny tovaru uvedené v cenníku, ktorý od predávajúceho proti svojmu podpisu prevzal.

3.4 Predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty potvrdí prijatie objednávky, pričom týmto potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3.5 O týchto objednávkach vedie predávajúci záznamy v informačnom systéme, v ktorých najmä uvedie dátum a čas zadania objednávky, prípadne číslo objednávky, ak ju kupujúci uviedol a ďalej meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku prijala. Strana 2 z 5Obchodné podmienky HOLZKOV s.r.o. so sídlom v Brzotín – Bak, Gemerská 556, 048 01 Rožňava

4. Spôsob a miesto plnenia

4.1 Tovar objednaný kupujúcim v súlade s týmito obchodnými podmienkami dodá predávajúci kupujúcemu buď prostredníctvom zásielky tzv. „na dobierku“, alebo s použitím vlastného rozvozu, príp. predá kupujúcemu osobne vo svojej predajni.

4.2 Miestom plnenia bude adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

5. Kúpna cena a jej splatnosť

5.1 Kúpna cena za tovar objednaný podľa týchto obchodných podmienok je splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim.

5.2 Predávajúci vystaví daňový doklad (faktúru), ktorou vyúčtuje kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, pričom táto faktúra bude pripojená k zásielke tovaru. Ak bude plnenie tzv. zásielkou na dobierku, vyplatí kupujúci cenu zásielky prepravcovi. Ak bude plnenie prostredníctvom vlastného rozvozu predávajúceho, zaplatí kupujúci kúpnu cenu pri prevzatí tovaru na základe daňového dokladu, faktúre v hotovosti, a to prepravcovi predávajúceho, ktorý kupujúcemu zásielku tovaru predá.

5.3. V prípade, že dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorý obdržal zákaznícky identifikačný kód a heslo do systému EOS, neplatí ustanovenie z bodu 5.2. tejto zmluvy. V takomto prípade predávajúci vystaví daňový doklad tak, že tento najneskôr do 3 dní od dodania tovaru umiestni na svojom portáli EOS tak, aby k nemu mal prístup kupujúci za použitia svojho zákazníckeho identifikačného kódu a hesla. Kupujúci je následne povinný sám si tento daňový doklad na EOS sprístupniť a vytlačiť pre účely svojho účtovníctva. Kúpna cena za tovar je v tomto prípade splatná najneskôr do dňa uvedeného na daňovom doklade, bez ohľadu na to, či a kedy si v súlade s touto zmluvou kupujúci sprístupní a vytlačí daňový doklad z portálu EOS.

a) Započítavanie vzájomných pohľadávok prostredníctvom EOS

Pre prípad, že predávajúci a kupujúci budú mať voči sebe vzájomne splatné pohľadávky, zjednávajú, že tieto započítajú dohodou. V takomto prípade predávajúci vystaví v EOS návrh dohody o zápočte vzájomných pohľadávok a kupujúci, ktorý sa prostredníctvom svojho zákazníckeho identifikačného kódu a prihlasovacieho hesla prihlási do EOS, túto dohodu akceptuje tzv. odkliknutím, ktorým predávajúcemu potvrdí uzavretie tejto dohody.

b) Potvrdenie obdržania a súhlas s vystaveným dobropisom prostredníctvom EOS

Pre prípad, že predávajúci kupujúcemu vystaví daňový dobropis, pri ktorom musí predávajúci preukázať doručenie kupujúcim podľa Zákona o DPH, strany zjednávajú, že kupujúci potvrdí obdržanie dobropisu prostredníctvom EOS. V takomto prípade predávajúci vystaví v EOS daňový doklad.

Strana 3 z 5Obchodné podmienky HOLZKOV s.r.o. so sídlom v Brzotín – Bak, Gemerská 556, 048 01 Rožňava dobropis a kupujúci, ktorý sa prostredníctvom svojho zákazníckeho identifikačného kódu a prihlasovacieho hesla prihlási do EOS, potvrdí obdržanie tohto dobropisu tzv. odkliknutím, ktorým predávajúcemu potvrdí obdržanie dobropisu a súhlas s jeho vystavením.

c) Zasielanie daňových dokladov prostredníctvom mailu

Kupujúci súhlasí so zasielaním daňových dokladov mailom. Emailovú adresu pre zasielanie daňových dokladov oznámi predávajúcemu prostredníctvom systému EOS.

6. Zodpovednosť za vady tovaru

6.1 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovar na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.

6.2 Kupujúci je povinný si tovar prezrieť ihneď po jeho prevzatí a zjavné vady nahlásiť prepravcovi, príp. tovar neprevziať.

6.3 Ak zistí kupujúci skryté vady tovaru alebo rozdiel v počte kusov, podá bez zbytočného odkladu predávajúcemu písomne alebo telefonicky oznámenie o vadách, v ktorom uvedie, aké vady tovaru zistil a aký nárok z týchto vád tovaru si uplatňuje, pričom za lehotu bez zbytočného odkladu sa považuje oznámenie o vadách vrátane uplatňovaného nároku z týchto vád najneskôr do 3 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

6.4 Ak kupujúci tovar neskontroluje alebo nezariadi aby bolo skontrolované v čase prechod nebezpečenstva škody na tovare, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak dokáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

6.5 Ak sa stane vada zjavnou až po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, je kupujúci povinný takéto vady písomne oznámiť predávajúcemu a uplatniť si svoje nároky z vád bez zbytočného odkladu potom, čo takúto vadu zistil, alebo pri odbornom spracovaní zistiť mohol. Zmluvné strany dojednávajú, že lehota bez zbytočného odkladu je zachovaná, ak vykonal kupujúci oznámenie o vadách a ak si uplatnil nároky z týchto vád najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil, alebo pri odbornom spracovaní zistiť mohol.

6.6 Ak obdrží predávajúci od kupujúceho písomné alebo telefonické oznámenie o vadách tovaru a uplatnenie nárokov kupujúceho z vád tovaru, je povinný toto oznámenie preveriť, k čomu sa kupujúci zaväzuje poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť. Výsledok preverovania oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od obdržania oznámenia o vadách s tým, že ak uzná predávajúci nárok kupujúceho oprávneným, vykoná v tejto lehote nevyhnutné opatrenia vedúce k uspokojeniu nárokov kupujúceho z vád tovaru.

6.7 Postup pri uplatnení nároku z vád tovaru, ako aj možnosť vrátenia tovaru, ktoré vady nemá, sú upravené v reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok ako príloha č. 1.strana 4 z 5Obchodné podmienky HOLZKOV s.r.o. so sídlom v Brzotín – Bak, Gemerská 556, 048 01 Rožňava

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci a kupujúci svojim podpisom na týchto obchodných podmienkach potvrdzujú, že si ich riadne prečítali, porozumeli im a súhlasia s ich obsahom. Zároveň potvrdzujú, že sa týmito obchodnými podmienkami budú riadiť.

7.2 Kupujúci prehlasuje, že prevzal jedno písomné vyhotovenie týchto obchodných podmienok.

V Brzotíne dňa ……………………

…………....……………

Predávajúci

Róbert Domik

konateľ

a) Prehlasujem, že súhlasím s týmito obchodnými podmienkami, pričom budem využívať EOS. Zároveň potvrdzujem, že som prevzal zákaznícky identifikačný kód a prihlasovacie heslo, bol som oboznámený s pravidlami narábania s týmto kódom a poučený o spôsobe používania EOS. *)

b) Prehlasujem, že súhlasím s týmito obchodnými podmienkami, pričom nebudem využívať EOS.

*)

V ……………… dňa…………..

Obchodná firma(názov): ____________________________________________

Sídlo(miesto podnikania): ____________________________________________

IČO: ____________________________________________

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v __________________________

zastúpená: ____________________________________________

………………………

Kupujúci

*) Nehodiace sa prečiarknite

 

 

strana 5 z 5